ילדתי המקום שלך אחרי שילדת

תנאי שימוש

תנאי השימוש 

תודה שבחרת להשתמש באתר ילדתי

כללי

1. אתר “ילדתי” (להלן “האתר”) מופעל על ידי מיכל אורן – שיווק דיגיטלי  (להלן “החברה”) ומשמש כאתר תוכן לנשים אחרי לידה וכפלטפורמה מקוונת המאפשרת למומחים ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או יבואנים ו/או נותני שירותים (להלן: “ספקים”) להציע שירותיהם לנשים לפני ואחרי לידה, היכולות להיעזר בשירותיהם (להלן: “לקוחות”).

2. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון נקבה.

3. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

4. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושבת ישראל וגילך מעל גיל 18.

5. במידה ואינך מסכימה לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרשת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

6. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.

7. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשות באתר ילדתי, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.

9. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.

10. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש. מוסכם על המשתמשת כי לא תהיה לה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

11. החברה אינה מוכרת בעצמה, מציעה למכירה או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באמצעות האתר. החברה מעמידה למשתמשת את האתר כפלטפורמה לצורך התקשרויות בינה לספק ולפיכך אינה אחראית בכל אופן שהוא למידע ולאיכות ו/או לטיב ו/או לאספקת המוצרים ו/או השירותים בכל עסקה שתתבצע בין לקוחה לספק באמצעות האתר.

12. כל העסקאות וההתקשרויות יהיו בין הלקוחה לספק ויהיו כפופות לתנאי השימוש של הספק. על הלקוחה להסכים לתנאי השימוש של אותו הספק בכל עסקה.

13. התשלום עבור הסחורות והשירותים אשר יוזמנו באמצעות המערכת יבוצע ישירות בין הלקוחה לספק.

14. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

15. החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, תקף על כלל האתר: מאמרי תוכן, מאמרי מומלצים, אינדקס העסקים ונשות המקצוע  נעשה על פי שיקול דעת המשתמשת ועל אחריותה הבלעדית.

16. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

17. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.

19. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לנו אודותיהם. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא”ל לכתובת hi@yaladeti.com.

20. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתנו הסביר עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמשת או בכל צד שלישי אחר.

21. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת והאתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה למערכת.

22. באפשרותך לבקש את מחיקתך מהשירות אליו נרשמת ומחיקת הפרטים שהזנת במערכת בכל עת שתרצי, באמצעות משלוח הודעת דוא”ל לכתובת: hi@yaladeti.com

הרשמה

23. על מנת לעשות שימוש באתר, לא נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמשת. יחד עם זאת, ייתכן כי תכנים או שירותים מסוימים יוצעו עבור משתמשות רשומות בלבד כמו אינדקס העסקים ונשות המקצוע. בהליך הרישום תדרשי למסור פרטים כגון: שם פרטי ושם משפחה/שם בית העסק או החברה, כתובת תקפה של דואר אלקטרוני.

24. הרישום אינו כרוך בתשלום, למעט רישום אל אינדקס ילדתי.

25. משתמשת אשר השלימה את תהליך ההרשמה לאתר, תקרא לצורך תנאי שימוש אלה “משתמשת רשומה”. עם השלמת תהליך הרישום, תישלח הודעת אישור לתיבת הדואר האלקטרוני שתמסור המשתמשת לשם כך. הסיסמה האישית תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.

26. על ידי הרישום מצהירה משתמשת רשומה כי ידוע לה שהחברה תבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.

27. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשות הרשומות, יישמרו במאגר המידע של החברה, אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א– 1981 (להלן “מאגר המידע”). החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים אל המשתמשות הרשומות אשר אישרו מראש קבלת תכנים אלו באמצעות הדואר האלקטרוני.

28. המשתמשת הרשומה רשאית בכל עת, לפנות אל החברה בכתב ולבקש כי החברה תפסיק לשלוח אליה את העדכונים והחומר השיווקי כאמור וכן לבקש להסיר את פרטיה ממאגר המידע. במקרה של הסרת פרטי המשתמשת ממאגר המידע ייתכן ולא תוכל המשתמשת לעשות שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר.

29. האתר שומר לעצמו את הזכות להציע שירותיו רק למשתמשים רשומים. או אז, ייתכן כי בעת כניסתך לאתר תתבקשי להזין את הסיסמה האישית שבחרת. תוכלי לשנות את הסיסמה בכל עת שתבחרי (“פרטי משתמשת רשומה”).

30. המשתמשת תהיה האחראית הבלעדית לשמור את פרטי המשתמשת הרשומה חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. כמו כן, המשתמשת היא האחראית הבלעדית לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי המשתמשת הרשומה שלה.

31. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמשת במקרים הבאים:

31.1. המשתמשת הפרה את תנאי השימוש לאתר.

31.2. המשתמשת מסרה במועד ההרשמה פרטים כוזבים.

31.3. בכל מקרה אחר אותו תראה החברה לנכון.

32. המשתמשת מודעת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמשת המוסרת פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

33. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר את מתחייבת כי לא תעשי אחד או יותר מהדברים הבאים:

33.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

33.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

33.3. הפצת “דואר זבל”  (spam)לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

33.4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

33.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

33.6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

33.7. שימוש בכל רובוט, “תולעת”  (spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

33.8. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

33.9. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

33.10. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשות אחרות לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

34. האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשות לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירות זמינים או מתאימים לשימוש בכל אופן מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחרי להיכנס לאתר או להשתמש בשירות מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיי אחראית לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.

פרסומות 

35. בחלק מהעמודים באתר ייתכנו קישורים אל אתרים חיצוניים. אתר ילדתי אינו מתחייב כי הקישורים יפנו אל אתר פעיל, וכן עצם קיומו של הקישור אינו מעיד כי הקישור הוא מהימן וכיוצ”ב.

36. אנו עשויים להציב פרסומות במקומות שונים באתר ובמקומות שונים במהלך השימוש בשירות. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של אנשים שאינם אנחנו), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על בסיס אובייקטיבי ואלו לא (כלומר – הפרסומות או תוכן מקודם).

37. תהיי חופשיה לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראי לנכון.

38. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים.

39. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.

40. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא”ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול “עוגייה / קוקית” (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיי מעוניינת במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודעת לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פני למדיניות הפרטיות שלנו באתר.

התחייבויות הספק/הלקוח

41. תנאי השימוש ומדיניות השירות של הספקים נקבעת על-ידם. האחריות על פרסומם תהיה של הספקים והלקוחות ידרשו לאשרם (מול הספקים) לפני תהליך הרכש.

42. את מצהירה כי כל המידע שאמסור למי מהספקים העובדים עם האתר יהיה נכון, שלם ומדויק וכי אודיע לאתר ו/או לספק המסוים ללא דיחוי בנוגע לשינויים כלשהם שחלו במידע שמסרתי לו בעת הרישום לשירותיו.

43. מבלי לפגוע מההתחיבויות לעיל, את מתחייבת שלא להשתמש או להתיר למישהו אחר להשתמש בשירות או באתר:

43.1. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב;

43.2. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, הפצת לשון הרע, ביזיון של בית המשפט או הפרת חובת סודיות, זכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות או כל זכויות אחרות של צד שלישי;

43.3. על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך;

43.4. על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה;

43.5. לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שיעשה בהן שימוש;

43.6. לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית;

43.7. לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן; או

43.8. בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות.

44. השימושים הבאים אסורים באופן מפורש והינך מתחייבת שלא לבצע (או להתיר למישהו אחר לבצע) את המפורט להלן:

44.1. אספקת מידע כוזב לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר כוזבים ושימוש המגיע לכדי תרמית במספרי כרטיסי אשראי או חיוב;

44.2. ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של האתר, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשית באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).

44.3. גישה לשירות (או לאתר), או ביצוע פעולה באופן אשר עלול לגרום או אשר תגרום בפועל, להטלת עומס רב בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על התשתית שלנו;

44.4. ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;

44.5. משלוח של הודעת דוא”ל מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של “דואר זבל” או חומר פרסומי אחר לאנשים אשר לא ביקשו באופן ספציפי משלוח של חומר שכזה. חל עליך איסור מפורש לשלוח הודעות דוא”ל ברשימת תפוצה המונית מבלי שהתבקשת לעשות כן, זאת לרבות משלוח הודעות דוא”ל ברשימת תפוצה המונית של חומר מסחרי פרסומי, קידום מכירות, או של הודעות אינפורמטיביות, ומנשרים פוליטיים או דתיים. חומר מעין זה יכול להישלח רק לאנשים אשר ביקשו זאת באופן מפורש. במידה ונמענת מבקשת להפסיק לקבל הודעות דוא”ל בעל אופי מעין זה, לא תוכלי יותר לשלוח לאותה נמענת כל הודעת דוא”ל נוספת;

44.6. ליצור או להעביר הלאה “מכתבי שרשרת” או “מזימות פירמידה” מכל סוג, בין אם הנמען מעוניין בקבלת דיוור מעין זה ובין אם לאו;

44.7. משלוח של דוא”ל זדוני, לרבות הצפת משתמשת או אתר בהודעות דוא”ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות;

44.8. כניסה להתקשרויות או לעסקאות מרמה עמנו או עם ספקים (אשר יכללו כניסה להתקשרויות או לעסקאות לכאורה מטעמו של צד שלישי בשעה שאין בידך סמכות לחייב את אותו צד שלישי או שהינך מתחזה להיות צד שלישי);

44.9. שימוש בשירות או באתר (או בכל שימושיות רלבנטית של כל אחד מאלו) באופן אשר יגרום להפרת תנאי השימוש של הספק, באתר של אותו ספק או בדרך אחרת.

פרטיות

45. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשות הרשומות באתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשות בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשות בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמשת”) ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים למעט במקרים בהם ביצעה המשתמשת פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפרה המשתמשת את תנאי השימוש האלה, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמשת, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמשת לחברה.

46. החברה תעשה כל מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל את פרטי המשתמשות הרשומות באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי החברה ובמקרה כזה לא תהיה למשתמשת כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

47. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמשת, בעת הרישום למי משירותי האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמשת באמצעים אשר נמסרו על ידה בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.

48. החברה תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של המשתמשת, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטיה האישיים של המשתמשת, לגורמים אחרים.

49. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה אלא באמצעות צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים המשתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), אשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

קניין רוחני 

50. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

51. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

52. הנך מתחייבת ומצהירה כי הנך בעלת מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

53. בעצם בחירתך לעשות שימוש באתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאת מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאית לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכלי לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

54. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

אחריות 

55. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

56. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ומספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעות האתר ולפיכך אינה אחראית לאותם מוצרים ו/או /שירותים לרבות טיבם ו/או איכותם ו/או אספקתם ו/או כל נזק הנובע מהם ו/או הקשור בהם.

57. לחברה אין כל שליטה על המידע המפורסם במערכת על ידי הספקים, ועל איכות, תקינות או זמינות השירות המוצע ו/או הניתן בפועל על ידם. החברה אינה בודקת את המידע קודם לפרסומו על ידי הספקים ואינה בודקת את המשתמשות בטרם יאושר להם להשתמש באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן כאמור, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשות האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו”ב.

58. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשות האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות חיפושים לתכנים בהתאם למילות מפתח (“הסיווגים”) החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

59. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשות באתר.

60. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר  (Download)  ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

61. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמשת באתר שבחרה לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

62. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמשת ביצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

63. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי.

64. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט, ביניהם לאתרי האינטרנט של בתי העסק המאפשרים שימוש באתר. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמשת כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

65. השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

66. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמשת כתוצאה מהשימוש באתר.

67. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשות באתר או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזות להיות משתמשות רשומות של האתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.

68. היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמשת ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על שווי עלות השירות ו/או המוצר למשתמשת בלבד באותו מקרה.

נוהל הודעה והסרה

69. באתר מתפרסמים תכנים במשך כל שעות היממה ובאופן רציף. למרות האמור בתנאי שימוש אלה, ייתכן וחלק מהפרסומים יפרו זכויות של צדדים שלישיים. כיוון שהאתר אינו מנוטר באופן רציף, בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע, ייתכן ותכנים מסוימים, אשר ייתכן ומפרים זכויות של צדדים שלישיים לא יוסרו באופן עצמאי על ידי החברה.

70. על כן, אם פרסום מסוים מפר את זכויותיך, אנא שלח אלינו מייל מסודר – לכתובת hi@yaladeti.com – הכולל את שם השולח, מהות הפנייה ומהות ההפרה ואנו נדאג לטפל בכך בהקדם האפשרי מרגע קבלת ההודעה על ההפרה.

רכישת כתבות בתשלום

71. אתר ילדתי מאפשרת רכישת כתבות לתשלום למטרות SEO (קידום אתרים אורגני) וכן למטרת פרסום עסק וחשיפת גולשי האתר לכתבות ולתכנים חיצוניים. כתבות אלו יופיעו תחת קטגוריית “מומלצים” באתר ילדתי.
72. על רוכש הכתבה לספק את התכנים עבור הכתבה, הכוללים בין היתר תכני טקסט, תמונות, סרטונים, טפסים או כל דבר אחר ובכפוף למה שסוכם בעת רכישת הכתבה.
73. בהמשך לזה, על רוכש הכתבות לספק תכנים מקוריים ובלעדיים, וכמו כן במידה ורוכש הכתבות יעשה שימוש בתמונות ממאגרי תמונות למיניהם, עליו לציין את הקרדיט למקור התמונה ובכפוף לרישיון השימוש של מאגרי התמונות.
74. אתר ילדתי עשוי לשנות, לדייק, להוסיף או למחוק חלק מהטקסט של הכתבות הנרכשות וכראות עיניו.
75. הנהלת האתר מסירה כל אחריות מהתכנים, רכישות מוצרים, קישורים לאן מוביל וכיוצ”ב העולים בכתבות הנרכשות, וכמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר חלק מהתכנים או/ו את כולם במידה ואלו יפרו את תקנון אתר זה.
76. הנהלת אתר אינה אחראית בשום צורה, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה להשלכות וההשפעות הנגרמות כתוצאה מהעלאת תכנים אלו לאתר.
77. תוקף זמן הכתבות באתר ילדתי יעמוד על תקופה בת 12 חודשים, ולאחר מכן הנהלת האתר שומרת לעצמה את זכות להסיר את הכתבות או להחליפם.

שיפוי 

71. המשתמשת מתחייבת לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

אינדקס

72.אינדקס נשות מקצוע הינו שטח פרסומי ושיווקי ואין להחשיבו בשום צורה כהמלצה של צוות האתר להשתמש בשירות או במוצר: האתר מעניק לנשות מקצוע שטח פרסום באתר הכולל את שירותיהן ודרכים ליצירת קשר עימן ואינו אחראי על פרסום זה, משתמשת שתבחר ליצור קשר ו/או להיעזר בשירותים/מוצרים עושה זאת על סמך שיקול דעתה הבלעדי ניתן לפנות בכל בקשה, שיפור או תלונה לצוות האתר במייל: hi@yaladeti.com אך ולא יהיו לה כל טענות לאתר או לצוות האתר על טיב השירות או המוצרים של נשות המקצוע וכל ההתנהלות תהיה מול אשת המקצוע בלבד.

73. האתר אינו אחראי בשום צורה על פרסומות אלו ואינו מגבה, לוקח אחריות או ממליץ על שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.

74. אשת המקצוע מתחייבת שלמדה ועברה את ההכשרה המתאימה בתחומה וכי התכנים שמעלה לאתר הינם לגיטימיים ושהיא הבעלים הבלעדיים של התוכן, כולל תמונות שלה ומתן קרדיט במידת הצורך לצלם. התכנים שמעלה לאתר הינם בכפוף לסעיף 52 בקניין הרוחני והיא מצהירה שאינם ספאם. העלאת ספאם לאתר או שימוש בלתי ראוי יגרור להסרה מיידית ואף להליכים משפטיים.

75. האחריות הבלעדית חלה על המפרסמת, על אשת המקצוע בלבד.אשת המקצוע היא האחראית הבלעדית לתכניה ולמוצריה. אתר ילדתי אינו אחראי על תכנים אלו ועל השימוש בהם, כמו כן, אינו אחראי בשום צורה על מוצריהן ועל שירותיהן של נשות המקצוע.

76. הפרסום של אשת המקצוע יאושר ויעלה לאתר רק בתום מעבר, אישור, העלאת תמונות ואישורן והסדרת התשלום מול אתר ‘ילדתי’.

77. למשתמשת האתר או למי שתיעזר בשירותיהן של נשות המקצוע שפרסמו את שירותיהן באתר ילדתי, לא תהיה כל טענה כלפי אתר ‘ילדתי’ בנוגע לשימוש במוצרים או בשירותים שרכשה וההתנהלות כולה תהיה מול אשת המקצוע/המפרסמת (תשלום, משלוח, תיאום וכו’).

78. לאשת המקצוע לא תהיה כל טענה לאתר ‘ילדתי’ בנוגע ל:שינויי מחירים אחרי תקופת השקה ובתום תקופת החבילה (חצי שנה/שנה), בנוגע לשינוי מיקום הפרסום באתר, שינויי עיצוב וזמני נפילת שרת.

79. בתום תקופת הפרסום (בין עם חצי שנה/שנה) כפי שנקבעה מראש ובהתאם לחבילה אותה המפרסמת רכשה, יוסר פרסום אשת המקצוע אלא אם יחודש.

80. מחירי הפרסום של החבילות השונות יתעדכנו מעת לעת והנהלת אתר ‘ילדתי’ שומרת את הזכות לשנות מחירים אלו ללא התרעה מראש.

81. אתר ‘ילדתי’ יוכל להסיר פרסום בכל רגע נתון במיוחד עם חלו הפרות או התקבלו תלונות על המפרסמת.

דין ומקום שיפוט

82. הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 
היי אימוש, מחפשת משהו?
תהיי חברה,
הרשמי לניוזלטר

הצטרפי לרשימת התפוצה שלנו לקבל עדכונים על כתבות, הטבות והנחות.